Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ


 
СЕДМА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ - УЧАСТНИЧКИ В ПРОЦЕСА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
За засилване на обединяващата роля на интерпарламентарното сътрудничество
София, 13 – 15 април 2008
 
Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ,
Република България, София 1000, пл. "Княз Александър I" №1; тел. 939 3432, тел./факс 988 5021, email: [email protected]