Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ


 
Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ
София - регионален център за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа


България пое председателството на Процеса за сътрудничество в ЮИЕ от май 2007 г. до май 2008 г.

С решение на Специалния координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа София бе определена за домакин на Секретариата на парламентарното сътрудничество в ЮИЕ, в конкуренция с кандидатурите на Белград и Скопие.

Сред мотивите за избора, са високото качество на българската кандидатура и способността на България да предостави най-ефективна връзка между регионалното измерение на сътрудничеството и европейската перспектива. Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа е продължение в съвременни условия на процесите на развитие на отношения между балканските страни. България от самото начало е активен участник в регионалните структури на сътрудничество.

През юли 1996 г. в София на среща на министрите на външните работи на страните от ЮИЕ бе приета Софийската Декларация за добросъседство, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите, с която беше дадено началото на Процеса за сътрудничество в ЮИЕ (ПСЮИЕ). Впоследствие Процесът беше признат от международната общност за автентичен глас на региона и се разви като форум за политически и дипломатически диалог, в който участват всички страни от ЮИЕ.

Сътрудничеството в рамките на ПСЮИЕ се осъществява в следните формати: ежегодни срещи на държавните/правителствените ръководители на страните от ЮИЕ; ежегодни срещи на министрите на външните работи; срещи на ресорни министри по въпроси от техните компетенции; заседания на Комитета на политическите директори на министерствата на външните работи.

Едно от важните измерения на ПСЮИЕ са ежегодните срещи на председателите на парламенти.

България е активен участник и в Пакта за стабилност за ЮИЕ още от неговото създаване. Пактът е създаден по инициатива на Европейския съюз, който пристъпва към неговото реализиране, разглеждайки го като мащабен проект, който трябва да доведе до “траен мир, просперитет и стабилност за Югоизточна Европа”.

В Пакта участват общо над четиридесет страни-партньори и организации. На Регионалната маса на Пакта за стабилност за ЮИЕ в София през май 2005 г. за първи път беше официално лансиран принципът за “регионална принадлежност”. Съгласно този принцип, страните от региона трябва да поемат по-голяма отговорност по отношение на регионалните инициативи за сътрудничество. В съответствие с прилагането на принципа за регионална принадлежност, на Регионалната маса на Пакта за стабилност в Белград през май 2006 г. бе взето решение за трансформиране на регионалното сътрудничество в ЮИЕ.

Като част от процеса на трансформация е и преустановяването на дейността на Пакта за стабилност за ЮИЕ, за който се счита, че успешно е изпълнил задачата си да стабилизира региона, и създаването на нова структура – Съвет за регионално сътрудничество.

В заключенията от Регионалните маси от Белград и Букурещ (ноември 2006 г.) бяха очертани основните параметри на бъдещата структура на регионалното сътрудничество в ЮИЕ, като: създаването на Съвет за регионално сътрудничество, водеща политическа роля на ПСЮИЕ в регионалното сътрудничество, очертаване на приоритетните области на регионалното сътрудничество – икономическо и социално развитие; инфраструктура; правосъдие и вътрешни работи; сътрудничество в областта на сигурността; изграждане на човешки капитал. Беше взето също така решение парламентарното сътрудничество да играе “свързваща роля” в подкрепа на дейностите по тези приоритети.

В тази връзка бе създаден Секретариат на парламентарното сътрудничество в ЮИЕ.

България, отчитайки ролята си като страна от региона и членка на ЕС, представи кандидатурата на София за домакин на Секретариата на парламентарното сътрудничество.

Като основни предимства на София в кандидатурата бяха посочени:

  • важната роля, която страната ще има в по-нататъшното развитие на евроинтеграционните и евроатлантически процеси и в процеса на възприемане на правото на Европейския съюз в региона;

  • София географски се намира в центъра на ЮИЕ; България е признат пример за осъществяване на практика на успешен етнически модел;

  • София би могла да развие еврочерноморско парламентарно измерение на ЕС;

  • България още от 1996 г. е един от инициаторите на регионалните форми на сътрудничество и активен фактор в постоянното им по-нататъшно развитие;
  • Народното събрание притежава значителен опит в международната и интерпарламентарната дейност; българският парламент има висока експертиза – както на депутатите, така и на служителите, особено в ключовата област на европейската интеграция; налице е много добра инфраструктура за провеждане на срещи както в София, така и в страната като цяло (включително черноморското крайбрежие);

  • добри информационно-технологични и езикови умения на депутатите и служителите в Народното събрание.

От страна на Народното събрание на Република България се отдава огромно значение на гласуваното доверие и се отчита голямата отговорност, която произлиза от домакинството на един водещ регионален формат. Заявява се пълната готовност на българския парламент да бъде отговорен и пълноценен домакин на Секретариата.

Домакинството на Секретариата на парламентарното сътрудничество в ЮИЕ, както и предстоящото българско Председателство на Процеса за сътрудничество в ЮИЕ (май 2007 г. – май 2008 г.) засилват ролята на България като водещ и стабилен партньор в регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа.


Документи

Информационен център

Връзки

 
Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ,
Република България, София 1000, пл. "Княз Александър I" №1; тел. 939 3432, тел./факс 988 5021, email: [email protected]